تعاریف

بیانیه مأموریت اختصاصی :

ایجــاد الگوی موفق و سرآمدی در تدوین، هدایت، بهره گیری، مدیریت و ارائـه خـدمات پژوهشی بالینی و علـمی، و نیز ارائۀ  ارزشهای علم-محوری، پژوهش-محوری و تفکر سیستمیک؛ به نحــوی که با نوآوریهای سازمان یافته، به ارتقا، تحول، توسعه، اشاعه و انتشار دانش بالینی (و سازمانی) منجر گردد.

 

اهداف ایجاد معاونت پژوهش :

- ایجاد ارزشهای تصمیم-گیری مبتنی بر شواهد (Data-Driven Decision-Making)

- بهره مندی بیماران و کلیه ذینفعان از کاربردی سازی و مدیریت دانش (بالینی- سازمانی) در سازمان

- اثرات توسعه و بهبود عملکردها در بیمارستان مبتنی بر پژوهش و اصول و متد علمی

- ضروریات توسعۀ پژوهش و فرهنگ پژوهش در سازمانهای بهداشتی درمانی در عصر حاضر.

 

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت