بانک اطلاعاتی پژوهشی

با عنایت به طراحی و راه اندازی سه بانک اطلاعات : (دیابت، پوکی استخوان و مراقبت های ویژه نوزادان) ، اطلاعات موجود در سیستم، جهت بهره برداری پژوهشی توسط محققان قابل دسترسی می باشد.