طرح های تحقیقاتی

جهت مشاهده طرح های تحقیقاتی سال 1394 که درگزارش نهایی آن از مشاوره های واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان استفاده و تشکر شده است بر روی دو لینک زیر کلیک فرمائید.

طرح های سال 1394-1

طرح های سال 1394-2