مشاوره الکترونیکی

جهت بهره مندی از مشاوره های الکترونیکی ، از دو طریق ذیل می توان اقدام نمود :

1) مراجعه به سامانه پژوهش با آدرس :  research.bmsu.ac.ir

2) ارسال پست الکترونیک به آدرس :  research_hospital@bmsu.ac.ir

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت