معرفی واحد

 

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بخش اصلی کارکردی معاونت پژوهش بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) است که از سال 1391 با تغییر ساختار مدیریتی، در چارچوب اصلی مدیریتی بیمارستان واقع گردیده است. کارکرد اصلی این واحد یکپارچه سازی امور پژوهشی بالینی، هدایت و مدیریت پژوهشهای بالینی در راستای مأموریتها و چشم انداز در نظر گرفته شده و هدایت و کاربردی سازی پژوهشها در سازمان بیمارستان میباشد.

 

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت