راهنمای مراجعین

rahnama_fw.png

مراجعین محترم :

ضمن عرض خیر مقدم ، اطلاعات موجود در این بخش بدین منظور فراهم شده تا شما با مطالعه آن اطلاعات کافی در خصوص بیمارستان را قبل از حضور در این مرکز به دست آورده و با آمادگی کامل به ما مراجعه نمایید .

لطفا قبل از پذیرش در بیمارستان و بستری شدن ، بیمه هایی که طرف قرارداد بیمارستان هستند را بررسی کرده و با علم از این که بیمه مورد نظر شما با این بیمارستان قرارداد دارد، در بیمارستان بستری شوید .

 

 

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری