کارگاه های آموزشی مدیریت دارو و لوازم پزشکی مصرفی

 

 

 

 

 

آموزش چهره به چهره داروهای پرخطر در بخش های درمانی ، بهمن ماه 95 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی آمادگی اعتباربخشی پرسنل اسفند ماه 95

 

 

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی تجهیزات پزشکی ، نخ های بخیه ، خرداد ماه 96

 

 

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با خطاهای دارویی ، تیر ماه 96

 

 

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با تلفیق دارویی ، شهریور ماه 96

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی کار با سامانه اطلاعات بیمارستان ، شهریور ماه 96

 

 

کارگاه آموزشی نحوه آماده سازی داروی آمفوتریسین بی لیپوزومال ، مهر ماه 96

 

 

 

 

 نشست علمی مرور ضد دیابت های خوراکی جدید ، آبان ماه 96