مراجعین محترم حوزه مدارک پزشکی

مهم : قابل توجه مراجعین محترم حوزه مدارک پزشکی

 

 

حسب دستور العمل کشوری وزارت بهداشت و درمان که با مشارکت نمایندگان محترم نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، تدوین و ابلاغ شده است ، ارائه کپی اسناد پزشکی بیماران ترخیص شده از بیمارستان ، از تاریخ 08/10/95 (زمان ابلاغ دستورالعمل) صرفا به افراد ذیل صورت می پذیرد:

      1. در رابطه با بیمارانی که به سن قانونی رسیده باشند(18 سال به بالا) ، ارائه کپی اسنادپزشکی فقط با درخواست کتبی، به بیمار یا نماینده قانونی بیمار(پس از احراز هویت و دریافت کپی سند احراز هویت) صورت می پذیرد.

      2.در رابطه با بیماران 18 سال ،

      3. در زمان حجر بیمار

      4. بیماری که نسبت به اقدامات درمانی و شرایط خود هوشیاری ندارد(وضعیت اغما، سایکوز، جنون و ....) کپی اسناد پزشکی، صرفا با درخواست کپی ولی بیمار (پدر یا جد پدری) یا نماینده قانونی بیمار ، تحویل داده می شود. (پس از اهراز هویت و دریافت کپی سند احراز هویت)

((مادر، خواهر، همسر ،برادر و یا سایر دوستان و اقوام در صورت عدم داشتن مجوز قانونی ، نمی توانند درخواست مدارک نمایند.))

      5. در رابطه با پرونده های فوتی، کپی اسناد پزشکی صرفا به نماینده قانونی و یا وارث (به شرط داشتن گواهی انحصار وراثت) تحویل داده می شود.

توجه 1 : هزینه کپی ، بار اول بر عهده بیمارستان و مازاد بر عهده متقاضی می باشد.

توجه 2 : ارائه خلاصه پرونده بالینی در زمان ترخیص از بخش ، به بیمار یا ولی بیمار یا نماینده قانونی بیمار الزامی است .