مناقصات و مزایدات

 

 

انجام فرآیند مناقصات و مزایدات ( اعم از عمومی و محدود ) ، برگزاری جلسات کمیته معاملات ، انعقاد قرارداد ( شامل قراردادهای اجاره ، پیمانکاری ، همکاری و مشارکت ، کار معین و ... ) مطابق دستور العمل های ابلاغی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)