حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

درج عبارت "با تشکر از راهنمایی ها و مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی" در کلیه مقالات و کتابچه ها که از مشاوره ها و راهنمایی های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله استفاده کرده اند، الزامی است.

تقدیر و تشکر