مدیریت ایمنی و اقدامات تامینی و بحران

 

مدیریت ایمنی ، اقدامات تامینی و بحران در سال 1395 در بیمارستان ایجاد شد و ماموریت آن افزایش سطح آگاهی کارکنان و خانواده ها در زمینه ی ایمنی و اقدامات تامینی و افزایش سطح ایمنی بیمارستان در زمینه کارکنان و مراجعین ؛ ساختمان و تاسیسات و سامانه ها می باشد.همچنین در زمینه مدیریت بحران افزایش توانایی، تاب آوری و آمادگی بیمارستان جهت پاسخ به شرایط اضطراری را دارد .

 

 

 

تنظیم : مهندس بهرام بیگی

 

درج کننده : مهندس مینا قمری علمداری