مدیریت پژوهشهای سازمانی

مدیریت پژوهشهای سازمانی با نظارت جناب آقای دکتر علی غنجال در راستای ارتقای واحد توسعه تحقیقات بالینی فعالیت می نماید