مدیریت پژوهشهای انتشارات

مدیریت تدوین و انتشارات علمی بیمارستان با نظارت جناب آقای دکتر محسن صابری در راستای ارتقای واحد توسعه تحقیقات بالینی فعالیت می نماید.