مدیریت شبکه علمی الکترونیک

مدیریت شبکه علمی الکترونیک بیمارستان با نظارت جناب آقای مهندس محمد جواد نواحی در راستای ارتقای واحد توسعه تحقیقات بالینی فعالیت می نماید.