فیلمبرداری

film_fw.png
IMG_4282.jpgIMG_4333.jpg

این واحد جهت فیلمبرداری از بدو تولد نوزادان تشکیل گشته که واقع در طبقه اول مرکزی بیمارستان می باشد.

return.png