راهنمای طبقات درمانگاه

rahnama_ta_fw.png
F 3(1).jpg

طبقه سوم

F 2(1).jpg

طبقه دوم

F 1(1).jpg

طبقه اول

F 0(1).jpg

طبقه همکف

F 01(2).jpg

طبقه منفی یک

راهروی اورژانس

طبقه منفی دو

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری