سیاست های بیمارستان

سیاستهای کلی بیمارستان  به شرح ذیل می باشد.

1-   بیمارستان سلامت محور

2-   ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به بیماران

3-   اولویت پذیرش کارکنان سپاه و خانواده

4-   چابک سازی ساختار سازمانی بیمارستان

5-   بکارگیری نیروی انسانی پایور، توانمند و شایسته

6-   تخصیص بودجه بیمارستان با اولویت ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار

7-   ارتقای مستمر رضایتمندی ذینفعان و کارکنان

8-   کاربردی کردن خدمات پژوهشی بیمارستان

9-   پشتیبانی از خدمات طب رزم

10-  پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه ها

11- ارتقای سطح آموزش فراگیران و کارکنان در راستای مأموریت

12- طبقه بندی و حفظ امنیت اطلاعات در ارائه به ذینفعان

13- اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد                         

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری