بیمارستان بقیه الله الاعظم - سنجه های تیم های حاکمیتی
00:21  | چهارشنبه 7 تير 1396
 
 
سنجه های تیم های حاکمیتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

سنجه های تیم های حاکمیتی و مدیریت اجرایی مورد بررسی کلی قرار گرفتند. سنجه های سند استراتژیک بیمارستان ، چارت سازمانی بیمارستان تصویب، برنامه و بودجه های عملکردی با مجوزهای بیمارستان، سیاستها، ارتقای سلامت در حوزه کارکنان و بیماران، گزارشگیری و پاسخگویی ایمنی بیمار و … بازدیدهای مدیریتی ، کمیته های بیمارستان، نظارت بر پیمانکاران، نظارت بر هزینه‌های دارو و درمان و نظارت مسئولین فنی بر قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

درج توسط : موسی انگورانی

جمعه 15 ارديبهشت 1396  12:23

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 6 تير 1396  23:20:4
تعداد بازديد از اين خبر : 997

کليد واژه هاي مرتبط : بیمارستان بقیه الله، سنجه های تیم های حاکمیتی، جلسه  ;