بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته تیم مدیریت اجرایی
10:57  | پنجشنبه 8 تير 1396
 
 
کمیته تیم مدیریت اجرایی

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویاد خدا آغازگردید درابتدا آقای دکترعبدی درخصوص دستورجلسه واهداف جلسه مطالبی را بیان کردند .دستورجلسه اول مربوط به گزارش عملکرد شاخص های درمانگاه بود که توسط آقای دکترباهوش ارائه گردید ومورد بررسی قرارگرفت واقدامات اصلاحی مرتبط تدوین گردیدسپس ارزیابی وپایش کمیته های بیمارستانی توسط آقای شهیدی فرارائه گردیدوحاضرین به بیان دیدگاههای خود پرداختنددرانتها مقرر گردید موارد مرتبط با اهداف وحدود اختیارات هر کمیته جهت فعالیت مشخص وابلاغ گردد.

درج توسط : موسی انگورانی

شنبه 11 دى 1395  9:34

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 8 تير 1396  7:54:52
تعداد بازديد از اين خبر : 1891