شورای تخصصی

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۸ کد خبر : ۳۹۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۵۵
برای مشاهده جزئیات برروی ادامه کلیک شود
شورای تخصصی

بنام خدا

شورای تخصصی :اعتبار بخشی بیمارستان وآماده سازی پزشکان

جلسه بانام ویاد خدا آغاز گردید در ابتداآقای دکتر تقی پور ریاست محترم بیمارستان 20محور اساسی فعالیت های مهم بیمارستانی را بیان نمودند واشاره کردند که در آینده محور های فوق را بطورکامل توضیح داده وارائه خواهیم کرد سپس آقای دکتر امیری ضمن تشکرازحسن اعتماد آقای دکتر جلالی وآقای دکتر تقی پوردر انتخاب ایشان بعنوان معاونت درمان بیمارستان آرزوکردند بتوانند خدمات خوبی را ارائه کرده ودر ادامه رشد هدفهای بیمارستان نقش موثری داشته باشند در ادامه ایشان با توجه به سنجه های اعتبار بخشی،مراقبت ودرمان وسنجه های پزشکی مواردی را بیان کردند که عبارتند از:(اصول پرونده نویسی،اخذ رضایت آگاهانه،رعایت حقوق بیماران آسیب پذیر،بیماران پر خطر واورژانسی،رعایت اخلاق حرفه ای وارتباط صحیح با بیماران )

آقای دکتر جلالی نیز در این جلسه حضور داشتند وضمن تشکر از آقای دکتر تقی پور وآقای دکتر امیری ،از پیشرفت موفق عملکردهای بیمارستانی ابراز خرسندی کردند.


نظر شما :