کمیته تیم مدیریت اجرایی

۱۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۴ کد خبر : ۳۶۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۰
کمیته تیم مدیریت اجرایی
کمیته تیم مدیریت اجرایی

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویاد خدا آغازگردید درابتدا آقای دکترعبدی درخصوص دستورجلسه واهداف جلسه مطالبی را بیان کردند .دستورجلسه اول مربوط به گزارش عملکرد شاخص های درمانگاه بود که توسط آقای دکترباهوش ارائه گردید ومورد بررسی قرارگرفت واقدامات اصلاحی مرتبط تدوین گردیدسپس ارزیابی وپایش کمیته های بیمارستانی توسط آقای شهیدی فرارائه گردیدوحاضرین به بیان دیدگاههای خود پرداختنددرانتها مقرر گردید موارد مرتبط با اهداف وحدود اختیارات هر کمیته جهت فعالیت مشخص وابلاغ گردد.

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :