جلسه مدیریت رهبری

۲۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۳ کد خبر : ۳۴۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۲۲
سنجه مدیریت تامین وتسهیلات ومدیریت تغذیه
جلسه مدیریت رهبری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا ...الاعظم (عج)

سنجه مدیریت تامین وتسهیلات ومدیریت تغذیه

این جلسه بمنظور خودارزیابی مدیریت پشتیبانی وتغذیه تشکیل گردید

درابتداموارد مربوط به مدیریت پشتیبانی ارزیابی شد که به صورت کامل در راستای اعتبار بخشی وبهبود کیفیت لحاظ گردیده بود

ومقرر گردید موارد مغایر با ماموریتهای پشتیبانی با هماهنگی مدیریتهای،فنی مهندسی،مهندسی پزشکی ،پرستاری وخدمات عمومی

بررسی واعلام نتیجه گردد .

دربخش دوم جلسه سنجه های خود ارزیابی داخلی بخش مدیریت خدمات غذایی مورد پایش قرار گرفت ودرقسمتهایی درخواست

تجهیز ودرخواست بودجه لحاظ گردید ومقرر گردید سنجه های مربوط به تامین غذااز پیمانکاران خارج از بیمارستان استعلام ودر

صورت شامل نبودن به صورت NA به وزارت بهداشت اعلام گردد

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :