کمیته پایش و سنجش کیفیت شاخص های عملکردی مهر 1395

۰۷ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۷ کد خبر : ۳۳۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۹۳
کمیته پایش و سنجش کیفیت شاخص های عملکردی مهر 1395

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا ...الاعظم (عج)

جلسه باتلاوتی چند ازکلام ا... مجید شروع شد سپس آقای دکتر جلالی رئیس دانشگاه در خصوص اهداف جلسه و دلیل بر گزاری

آن مطالبی را بیان کردند و اهمیت کمیته پایش و سنجش کیفیت ورصد شاخص ها ی عملکردی بیمارستان را توسط روئسای بخشها

و مدیران بیمارستان خواستار شدند درادامه شاخص های عملکردی بیمارستان و روند عملکرد بیمارستان تا مهر ماه 1395 بررسی

شد ودربرخی از حوزه های عملکردی کاهش عملکرد اتفاق افتاده بود که دلیل آن را درخصوص درمانگاه مربوط به تعطیلی مهر ماه

دانستند ودربرخی موارد نیز مرخصی پزشکان به عنوان دلایل کاهش عملکرد مطرح شد درخصوص کاهش عملکرد بخش تصویر

برداری نیز نبود متخصص رادیو لژیست خانم به عنوان بحث اصلی کاهش عملکرد دربخش تصویر برداری مطرح شد وقرار شد که

درخصوص نحوه جزب پزشکان و نحوه افزایش عملکرد بیمارستان راهکارهای پیشنهادی توسط روئسای بخشها ارائه شود

درج توسط : موسی انگورانی 


نظر شما :