تقویم

۲۹ فروردین

جلسه گروه نرولوژی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11

۳۰ فروردین

جلسه سنجه خوانی بخش تغذیه

جلسه روز پنج شنبه ساعت : 8

۱ اردیبهشت

جلسه کمیته تعرفه وپرداخت

جلسه روز شنبه ساعت : 10

۳ اردیبهشت

جلسه ارائه راهکارهای پیشنهادی ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان

جلسه روز دوشنبه ساعت 10