تقویم

۱۳ آذر

جلسه کمیته اقتصاددارو ودرمان وتجهیزات پزشکی

جلسه روز دوشنبه ساعت: 13:30

۱۳ آذر

جلسه کمیته موربیدیتی ومور تالیتی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۱۳ آذر

جلسه دومین کارگروه تخصیص مشوق های پژوهشی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 11

۱۴ آذر

جلسه بررسی طرح اخذ رضایت آگاهانه

جلسه روز سه شنبه ساعت :8:30

۱۸ آذر

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز شنبه ساعت : 7:30

۱۸ آذر

جلسه بررسی طرح تحقیقاتی طراحی لباس بیمارستان

جلسه روز شنبه ساعت : 13:15

۱۹ آذر

جلسه کمیته mi

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۱۹ آذر

جلسه بررسی هدف استراتژیک معاونت درمان (هدف شماره ۷)افزایش درامد

جلسه روز یکشنبه ساعت : 13

۱۹ آذر

جلسه شورای درمان

جلسه روز یکشنبه ساعت : 9

۱۹ آذر

جلسه کمیته بهداشت محیط

جلسه روز یکشنبه ساعت : 10:30

۱۹ آذر

جلسه حفاظت فنی وبهداشت کار

جلسه روز یکشنبه ساعت : 11:15

۱۹ آذر

جلسه مهار وکنترل شکست های حفاظتی - فن آوری اطلاعات وسایبری

جلسه روز یکشنبه ساعت : 14:30

۲۰ آذر

جلسه تحلیل نتایج شاخص های پنجگانه اورژانس درآبان ماه ۹۶

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۲۰ آذر

جلسه کمیته تریاژ اورژانس

جلسه روز دوشنبه ساعت : 8

۲۰ آذر

جلسه کمیته تعیین تکلیف اورزانس

جلسه روز دوشنبه ساعت : 8:30

۲۱ آذر

جلسه گزارش خود ارزیابی استانداردهای الزامی دوستدار ایمنی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جلسه روز سه شنبه ساعت : 9

۲۲ آذر

جلسه مطالعه ، تفکرو عمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۲۷ آذر

جلسه اهداف کارگروه اقتصاد مقاومتی (پشتیبانی )

جلسه روز دوشنبه ساعت : 11

۲۷ آذر

جلسه کمیته تعیین خسارت

جلسه روز دوشنبه ساعت :14

۲۷ آذر

جلسه کمیته اقتصاددارو ودرمان وتجهیزات پزشکی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14

۲۸ آذر

جلسه کمیته حقوق گیرندگان خدمت ورضایتمندی

جلسه روز سه شنبه ساعت : 7:30

۲۸ آذر

جلسه بررسی طرح اخذ رضایت آگاهانه

جلسه روز سه شنبه ساعت : 9

۲۹ آذر

جلسه مطالعه ،تفکر وعمل >>

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۲۹ آذر

جلسه کمیته موربیدیتی ومور تالیتی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11:15

۳۰ آذر

جلسه شورای تخصصی (عالی درمان )

جلسه روز : پنج شنبه ساعت : 7:30

۶ دی

جلسه مطالعه ، تفکر وعمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۶ دی

جلسه مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11:30

۶ دی

جلسه کمیته موربیدیتی ومور تالیتی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۶ دی

جلسه هماهنگی با معاونت پژوهش

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۶ دی

جلسه اتاق فکر مدیریت

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 14:30