تقویم

۱۵ فروردین

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 9

۱۶ فروردین

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز پنج شنبه ساعت : 7:30

۱۹ فروردین

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز یکشنبه ساعت : 9:15

۲۰ فروردین

جلسه کمیته آموزش

جلسه روزدوشنبه ساعت : 7:30

۲۰ فروردین

جلسه کمیته رفاه

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14:30

۲۰ فروردین

جلسه کمیته بهداشت کار

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10:30

۲۰ فروردین

جلسه حفاظت فنی وبهداشت کار

جلسه روز دوشنبه ساعت : 11:30

۲۰ فروردین

جلسه :ارائه گزارش شرکت تیراژه

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10

۲۱ فروردین

جلسه شورای مدیریت

جلسه روز سه شنبه ساعت : 7:30

۲۲ فروردین

جلسه بررسی هماهنگی نحوه برگزاری " باز دیدهای مدیریتی ایمنی بیمار "

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 10

۲۲ فروردین

جلسه کمیته اخلاق پزشکی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 7:30

۲۲ فروردین

جلسه اتاق فکر مدیریت

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 14

۲۳ فروردین

جلسه کارانه آموزشی

جلسه روز پنجشنبه ساعت : 8

۲۶ فروردین

جلسه : کمیته کنترل عفونت

جلسه روز یکشنبه ساعت : 13:30

۲۶ فروردین

جلسه نیازمندی مدیریت ارتباط ت مردمی وبهبود کیفیت آموزش دربرنامه استراتژیک ۴ ساله مد یریت i c t

جلسه روز یک شنبه ساعت : 8:30

۲۶ فروردین

جلسه : کارگروه بررسی استانداردهای مدیریت ورهبری

جلسه روز یک شنبه ساعت : 7:30

۲۷ فروردین

جلسه کمیته اورژانس

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۲۷ فروردین

جلسه کمیته تریاژاورژانس

جلسه روز دوشنبه ساعت : 8

۲۷ فروردین

جلسه کمیته تعیین تکلیف اورژانس

جلسه روز دوشنبه ساعت : 8:30

۲۷ فروردین

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزادوترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه با شیر مادر

جلسه روز دوشنبه ساعت : 9:30

۲۷ فروردین

جلسه : نیازمندی معاونت درمان در برنامه استراتژیک ۴ ساله مدیریت i c t

جلسه روز دوشنبه ساعت : 11

۲۷ فروردین

جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت

جلسه روز دوشنبه ساعت : 9:30

۲۷ فروردین

جلسه کمیته آموزش

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10 الی 12

۲۸ فروردین

جلسه کمیسسیون شکست های حفاظتی

جلسه روز سه شنبه ساعت : 14

۲۸ فروردین

جلسه : نیازمندی معاونت آموزش در برنامه استراتژیک ۴ ساله مدیریت i c t

جلسه روز سه شنبه ساعت : 12

۲۸ فروردین

جلسه : نیازمندی معاونت پژوهش در برنامه استراتژیک ۴ ساله مدیریت i c t

جلسه روز سه شنبه ساعت : 10

۲۸ فروردین

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزادوترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه با شیر مادر

جلسه روز سه شنبه ساعت : 7:30

۲۸ فروردین

جلسه کمیته c p R نوزادان در اسفند ماه

جلسه روز سه شنبه ساعت : 8

۲۸ فروردین

جلسه کمیته اجرایی نظام کشوری ومرگ ومیرنوزادان وکودکان بیمارستان (مورتالیتی وموربیدیتی )

جلسه روز سه شنبه ساعت : 8:30

۲۸ فروردین

جلسه کمیته فرهنگی

جلسه روز سه شنبه ساعت : 9:30