تقویم

۲۴ تیر

کمیته پایش و سنجش کیفیت

۷ مرداد

شورای معاونین

۱۵ مرداد

کمیته بهداشت محیط

۱۹ مرداد

کمیته تیم اجرایی

۲۸ مرداد

کمیته پایش و سنجش کیفیت

۲۵ شهریور

جلسه شورای مدیران

ازساعت 7/30 تا ساعت 9 صبح

۲۵ شهریور

جلسه کمیته دارودرمان و تجهیزات پزشکی

شنبه ساعت 13/30

۲۵ شهریور

جلسه هماهنگی نهایی اجرا مسیر ارتقاء شغلی

شنبه ساعت 10/30

۲۷ شهریور

جلسه شورای معاونین (تیم حاکمیتی)

جلسه ساعت 7 صبح روز دوشنبه

۲۷ شهریور

جلسه تعاملات مثبت وسازنده با دانشکده پرستاری درجهت ارتقاء آموزش درپرستاری

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14

۲۷ شهریور

جلسه کمیته تعیین واخذ خسارت اموال بیمارستان

جلسه روز دوشنبه ساعت :11/30

۲۸ شهریور

جلسه تعاملات مثبت وسازنده با دانشکده پرستاری درجهت ارتقاء آموزش درپرستاری

جلسه روز سه شنبه ساعت :7:30

۲۸ شهریور

جلسه بررسی روندپیشرفت نرم افزارزنجیره تامین

جلسه روز سه شنبه ساعت 11:30

۲۸ شهریور

جلسه کمیته فنی و مهندسی

جلسه روز سه شنبه ساعت :14

۲۹ شهریور

جلسه مطالعه ،تفکر وعمل >>

جلسه روزچهارشنبه ساعت :8

۲۹ شهریور

جلسه کمیته موربیدیتی ومور تالیتی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11

۲۹ شهریور

جلسه طب وانتقال خون

جلسه روز چهارشنبه ساعت :12:30

۲۹ شهریور

جلسه اطاق فکر مدیریت

جلسه روز چهارشنبه ساعت :14

۶ مهر

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز پنجشنبه ساعت:7:30

۱۰ مهر

جلسه کمیسیون مهار وکنترل شکست های حفاظتی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10:30

۱۰ مهر

جلسه شورای معاونین

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۱۰ مهر

جلسه پرونده الکترو نیک سلامت

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10:30

 

۱۰ مهر

جلسه کارگاهی ارزشیابی مدیران

روز دوشنبه ساعت :14

۱۱ مهر

جلسه کمیته مشورتی انضباتی

جلسه روز سه شنبه ساعت :8:30

۱۲ مهر

جلسه مطالعه ، تفکرو عمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت :8

۱۲ مهر

جلسه پرونده الکترونیک سلامت

جلسه روز چهارشنبه ساعت :11

۱۳ مهر

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه باشیر مادر

جلسه روز پنجشنبه ساعت :7:30

۱۵ مهر

جلسه مدیریت ترخیص در بخش های جراحی عمومی

روز شنبه ساعت : 7:30

۱۶ مهر

جلسه تحلیل نتایج شاخص های پنجگانه اورژانس درشهریور ماه ۹۶

جلسه روز یکشنه ساعت :7:30

۱۶ مهر

جلسه ارائه نتیجه شاخص ۵ سطح تریاژبیمارستان در شهریور ماه ۹۶

جلسه روز یکشنبه ساعت :8